RSS Feed

Pressupost Participatiu

Espai Menjador-Migdia

Formulari d'accésAutoritzacions d'escola

Des d'aquesta secció teniu disponibles les autoritzacions i peticions més habituals:

 

Recordeu que la petició del règim astringent o laxant és per a dos dies.

Recordeu que a les instruccions del Departament d'Ensenyament es demana per l'administració de medicaments "que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on hi consti el nom de l'alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal han d'aportar un escrit on es demani i s'autoritzi al personal del centre docent que administri al seu fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu".

 Aquesta autorització l'heu de lliurar a la consergeria.

Aquest document permet la creació i gestió des de l'escola d'un correu electrònic per a l'alumnat que s'utilitzarà amb finalitats didàctiques.