RSS Feed

Trets d'identitat

Escola plural i democràtica:
L’escola es manifesta a favor dels valors ètics i socials d’una societat plural i democràtica. Que fomenta el diàleg i la conversa en un clima de respecte. Oberta i respectuosa amb totes les confessions tant d’alumnes, famílies com dels propis mestres i del personal no docent.

Projecte lingüístic:
L’escola es defineix com a catalana i, per tant, imparteix totes les matèries en català excepte les de castellà i anglès. Però considerem important i positiu l’aprenentatge d’altres llengües ja que són un mitjà de comunicació i d’obertura dels alumnes i de la mateixa escola a la societat.

Línia pedagògica:
Creiem que l’aprenentatge ha de ser actiu perquè sigui significatiu. L’alumne ha de ser el protagonista dels seus aprenentatges. Per això, fomentem en l’alumne una actitud observadora, crítica i de recerca que mitjançant la comunicació i el treball arribi a treure les seves conclusions. El treball sempre parteix dels coneixements previs per anar-los ampliant i completant posteriorment.

L’escola està oberta a nous plantejaments pedagògics que afavoreixin aquesta línia.

 • L’educació com a procés integral de formació:
  L’escola té com a objectiu educar i formar persones en el sentit més ampli, que abraça el creixement dels infants en l’àmbit de la formació, de la instrucció i de la convivència, en un clima lúdic i d’aprenentatge de la cultura, que possibilita l’adquisició de valors.
 • La coeducació
  L’escola treballa per l’eliminació de les discriminacions per raó de sexe i per la superació de mites, tabus i diferenciació de rols entre l’home i la dona. Basa la seva educació en els principis d’igualtat.
  L’escola potencia el coneixement, la bona relació i la comunicació entre nens i nenes i entre homes i dones.
 • L’educació per la diversitat
  L’escola és un reflex de la societat que l’envolta. Aquesta societat és diversa. L’escola accepta i acull les diferències, educa en el respecte a la diversitat i la valora com a font d’enriquiment. Per això, considera que tots els alumnes han d’aconseguir desenvolupar al màxim les seves capacitats tot utilitzant metodologies i estratègies diferents segons les seves necessitats.
  L’escola és conscient que cada grup està format per nens i nenes de diverses procedències i amb capacitats i interessos diferents.
  L’acceptació, el respecte i la consideració de la diversitat com a riquesa són valors que formen part de la persona, ara i en el futur.
 • L’educació per la pau
  L’escola creu que educar per la pau és fomentar el diàleg, la convivència, la tolerància i la cooperació com a actituds positives per a resoldre els conflictes. I rebutja tota mena de violència per aconseguir qualsevol fi.
  Som conscients que la transmissió de valors passa pel testimoni i la vivència d’aquests valors, de manera que els adults s’esforcen per ser un mirall per als infants, dia a dia.
 • L’educació per la salut
  L’escola es proposa transmetre i practicar uns hàbits saludables amb tota la seva amplitud: en l’alimentació, en el repòs, en la higiene, en l’exercici físic i en l’esbarjo. Això facilita el coneixement del propi cos i de com tenir-ne cura. Volem fomentar la responsabilitat vers l’obtenció de condicions saludables en la pròpia vida.

La modalitat de gestió institucional
La idea d’una escola democràtica i integradora implica la participació de tots els estaments de l’escola en la seva gestió. Cada estament elegeix els seus representants per tal que la implicació sigui real i efectiva.
L’escola està oberta a facilitar recursos als alumnes, a les seves famílies, als mestres i al personal de l’escola.

Les relacions de l’escola amb l’entorn
L’escola es manifesta oberta al seu entorn i creu que aquest ens dóna moltes oportunitats d’aprendre i de participar. Per això, potencia en els infants la vivència positiva d’aquest entorn.
A partir de la descoberta sensible, dels interessos i de les experiències que els nens ja tenen, l’escola procura que adquireixin uns valors que els ajudin a respectar, a conviure i a millorar l’espai en el que viuen. També pretén que descobreixin que tenen al seu abast una font importantíssima d’informació i d’aprenentatge.