RSS Feed

Pressupost Participatiu

Espai Menjador-Migdia

Formulari d'accésObjectius

Àmbit pedagògic:

Objectius relatius a l'alumne/a en  relació al currículum

- Fets, conceptes i principis:

. Treballar per adquirir un nivell satisfactori de les habilitats instrumentals bàsiques, de manera constant al llarg de tota l'escolaritat.

. Comprendre i expressar missatges orals i escrits emesos en català i en castellà així com començar a utilitzar la llengua estrangera.

. Tenir una representació mental dels diferents conceptes matemàtics bàsics i de les relacions entre ells.

. Conèixer el medi natural i social per adquirir una actitud positiva amb l'entorn.

- Procediments:

. Desenvolupar les capacitats de comunicació i de relació entre pensament i llenguatge que els permeti de comprendre i expressar idees.

. Saber aplicar tècniques de treball intel·lectual per tal que de forma progressiva puguin aprendre de manera més autònoma.

. Saber obtenir i tractar informació: buscar-la, entendre les formes en què es trobi , seleccionar-ne el que calgui i presentar-la als altres de forma útil i entenedora.

. Aplicar els coneixements adquirits a la vida quotidiana i ser capaç de resoldre situacions properes de forma creativa.

. Desenvolupar la pròpia sensibilitat i creativitat a partir dels elements relacionats amb l'art com la música, les arts plàstiques, la literatura i la dansa

. Ser capaç de fer observacions, descripcions i hipòtesis i a través de l'experimentació saber extreure'n conclusions i explicar el procés que ha seguit.

. Progressar en el desenvolupament de les capacitats físiques i saber aplicar els principis bàsics d'higiene i salut.

- Actituds, valors i normes:

. Conèixer la pròpia identitat i a partir de la reflexió fer un progrés personal i guanyar autoestima.

. Adquirir hàbits personals, de treball, de relació, de salut... que els portin cap a l'autonomia personal.

. Respectar els valors socials, morals i ètics d'un mateix i dels altres com un valor positiu.

. Adquirir una actitud de reflexió, diàleg i crítica constructiva vers un mateix i vers els altres.

. Adquirir i mostrar actituds de respecte, conservació i millora de l'entorn.

· Col·laborar i participar en la vida de l'escola