RSS Feed

Pressupost Participatiu

Espai Menjador-Migdia

Formulari d'accésÒrgans de govern

Equip Directiu

El formen els òrgans unipersonals de l'escola: director/a, secretari/a, cap d'estudis i els que el Departament d'Ensenyament pugui establir reglamentàriament en funció del nivell, el volum i les necessitats del centre.

Claustre

Està format per tots els/les mestres adscrits a l'escola.

Les reunions de Claustre es faran quinzenalment amb caràcter ordinari i sempre que ho sol.liciti almenys un terç dels seus membres o el convoqui el/la  director/a. Serà preceptiu celebrar un Claustre a l'inici i al final del curs escolar.

Coordinació

L'Equip de Coordinació el formen l'Equip Directiu i els/les corrdinadors/res de cada cicle. Es reuniran quinzenalment per posar en comú els acords presos en les reunions de cicle.

Cicle

Les reunions de cicle es faran setmanalment i s'hi debatran i consensuaran els punts proposats des del claustre, des de l'Equip Directiu o bé per algun/a mestre/a. Els cicles els composen els/les tutors/es de cada curs. Els/Les especialistes i l'Equip Directiu estan distribuïts en els diferents cicles.

 

Consell Escolar

 

Membres actuals del Consell escolar ( desembre 2014- desembre 2016)

Representants dels mestres: Ana Figueras, Bet Morillo i Elena Pano

Representants dels pares i mares: Jordi Marí, Amaya Cazorla i Sandra de Murga

Representant de l'AMPA: Iu Sala

Representant del PAS: Eva Cuartero

Representant del Districte: Josep Gómez

Equip Directiu: Elena Marcos i Rosa Bonet

Secretari del Consell (no membre): Cristian Marco

 

El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l'escola i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

El Consell Escolar està compost per:

Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat normal del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat inmediata d'algun membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent.

Procediment d'elecció del CE

 Les eleccions són convocades pel director/a amb quinze dies d'antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d'Ensenyament.

El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol.licita almenys un terç dels seus membres. A més preceptivament, es farà una reunió a l'inici del curs i una al final.

Hom procurarà que les decisions en sí de consell escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada.

La convocatòria de les reunions ordinàriasi extraordinàries serà tramesa pel/per la  director/a, amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i, en el seu cas, d'aprovació.